Zbrinjavanje otpadnih olovnih akumulatora

Home  /  Zbrinjavanje otpadnih olovnih akumulatora

Otkup i zbrinjavanje otpadnih olovnih akumulatora vršimo prema aktuelnim tržišnim cijenama
a shodno izdatoj dozvoli za upravljanje otpadom.
S obzirom da otpadni olovni akumulatori prema katalogu otpad predstavljaju opasni otpad,
„Tuzlamet“ d.o.o. izdaje prateći list shodno odredbama Zakona o otpadu.