Česta pitanja

Home  /  Česta pitanja

Česta pitanja

Da li se preuzimaju kompletnI i nekompletni kućanski aparati, razne mašine oprema i slično?
d.o.o. „Tuzlamet“ preuzima različite kompletne i nekompletne kućanske aparate, mašine ,opremu, dijelove opreme i slično. Radi pravilnog preuzimanja bez mogućih štetnih posljedica na zdravlje i okolinu potrebno je prilikom upita za preuzimanje navesti detaljnije podatke o predmetu preuzimanja. Ako predmet preuzimanja sadrži i dijelove načinjenje od gume , plastike, drveta i slično,cijena se određuje shodno upotrebnoj vrijednosti predmeta prodaje kao sekundarne sirovine. Na primjer, preuzimanje električnih bojlera podrazumijeva preuzimanje bojlera bez vode ili ako bojler sadrži i vodu, vrijednost bojlera se obračunava umanjivanjem za procijenjenu količinu vode.
Da li se vrši preuzimanje kasa, trezora i slično?
Preuzimanje kasa i trezora se vrši ako su isti otvoreni ili sa posebnom izjavom vlasnika o neopasnom sadražju – ako su isti zatvoreni.
Da li se vrši preuzimanje butan, boce , boce od kiseonika i vatrogasne aparate?
Preuzimanje butan boca, kiseonik boca, vatrogasnih aparata vrši sa samo ako su iste prazne, rasterećene od pritiska i sa otvorenim ventilom za pražnjenje posude.
Šta se ne preuzima?
Ne preuzimaju se eksplozivni predmeti, predmeti i boce pod visokim pritiskom, radioaktivni predmeti, predmeti koje sadrže zarazne materije i sl.
Kako se određuje cijena preuzetih aparata, opreme odnosno sirovine?
Cijena za sekundarne sirovine određuje se prema: -kvalitetu i količini sekundarne sirovine, -za otkup sekundarnih sirovina postoji cjenovnik i isporuka sekundarne sirovine određenog kvaliteta i količine vezuje se za važeći cjenovnik – cjenovnik za otkup sekundarnih sirovina redovno se usklađuje sa promjenama cijena metala na tržištu Za dodatna pitanja vezano za cijene molimo pozovite na telefon: 035 574 443
Kako se može saznati cijena sekundarne sirovine?
Informacije vezano za cijene sekundarne sirovine, uslove prijema i slično možete saznati pozivom na telefon : 035 574 443 ; 062 188 550 ili e-mail tuzlamet@bih.net.ba, info@tuzlamet.com
Da li se obezbjeđuje prevoz za ponuđene sirovine?
U dogovoru sa osobljem „Tuzlamet“ d.o.o. sekundarnu sirovina može se preuzeti i transportovati vozilima „Tuzlamet“ d.o.o.
Kako se vrši plaćanje sekundarne sirovine?
Plaćanje sekundarne sirovine vrši se na način da se fizičkoj osobi uz predočavaje lične karte obračunati iznos isplati odmah na blagajni „Tuzlamet“d.o.o.-Lukavac a pravnim licima žiralno odmah nakon dostavljenog računa za isporučenu sekundarnu sirovinu.
Da li se preuzimaju male količine?
U sjedištu „Tuzlamet“ d.o.o.Lukavac preuzimaju se sve količine prema važećem cjenovniku a preuzimanje malih količina kod isporučioca moguće je prema posebnoj najavi.
Kako se vrši prijem sekundarne sirovine kad Prodavac isporučuje sekundarnu sirovinu na lokaciju Kupca-„Tuzlamet“ d.o.o. Lukavac?
Preuzimanje sekundarne sirovine podrazumijeva vaganje , kontrolu kvaliteta ( procjena sadržaja onečišćavajućih materija u dogovoru sa isporučiocem) i obračun vrijednosti isporučene sekundarne sirovine prema važečem cjenovniku ili dogovoru.
Kakav je postupak prijema kad „Tuzlamet“ d.o.o.-Lukavac vrši odvoz sekundane sirovine sa lokacije Prodavca?
Pravno ili fizička osoba koja ima neku sekundarnu sirovinu koja je predmet djelatnosti „Tuzlamet“ d.o.o. može predmetnu sekundarnu sirovinu dostaviti sopstvenim vozilom ili u dogovoru sa osobljem „Tuzlamet“ d.o.o zatražiti da osoblje „Tuzlamet“d.o.o. preuzme sekundarnu sirovinu na lokaciji prodavca.
Kakav je postupak u trgovini metalnim ostacima i otpacima?
Tuzlamet obavlja djelatnost veleprodaje i maloprodaje metalnih ostataka i otpada. Prema opštim uslovima poslovanja prostor maloprodaje je izdvojen sa istakunutim cijenama a za veleprodaju se cijene posebno ugovaraju U djelatnosti veleprodaje i maloprodaje ostataka i otpadaka potrebno je izvršiti i ostale aktivnosti vezano za sekundarnu sirovinu i to:

-sakupljanje: Sekundarna sirovina se preuzima na lokaciji isporučioca ili na lokaciji „Tuzlamet“ d.o.o.. Za sakupljanje sirovina kod isporučioca u mogučnosti smo postaviti kontejnere a prevoz izvršiti vlastitim vozilima.

-klasifikacija Odmah nakon preuzimanja, osoblje „Tuzlameta“d.o.o. primljenu sekundarnu sirovinu razdvaja na metalne sekundarne sirovine koje su zastupljene u predmetu prodaje i određuje klase kvaliteta.

-plaćanje Za isporučenu sekundarnu sirovinu „Tuzlamet“ d.o.o. vrši plaćanje odmah po završenom prijemu sekundarne sirovine gotovinski ili žiralno.

-sortiranje Da bi se isporučena sekundarna sirovina ponovno upotrijebila potrebno je izvršiti postupke dovođenja sirovine u stanje spremno za buduću upotrebu ( npr. topljenje u odgovarajućim pećima).

-razdvajanje Zavisno od stanja sekundarne sirovine potrebno je izvršiti razdvanje različitih metala od koji se sekundarna sirovina sastoji.

-odvajanje metalnih i nemetalnih onečišćenja Sekundarna sirovina se u daljoj preradi može koristiti ako ima zadovoljavajući kvalitet bez sadržaja onečišćenja pa je neophono odovojiti plastiku,drvo i druge metalna i nemetalna onečišćenja.

-dovođenje sekundarne sirovine u stanje standardizovanog kvaliteta Standardizirani kvalitet je uslov za prijem sekundarne sirovine kod konačnog obrađivaća ( npr.topionice)

-međuskladištenje Zaprimljena sekundarna sirovina se skladišti prije otpreme konačnom prerađivaču na način da se izvrši klasifikacija, razvrstavanje i razdvajanje.

Koncentracija standardiziranog kvaliteta-koncentracija sekundarne sirovine u obimu i kvalitetu.
Za prerađivaće sekundarne sirovine (npr.topionice čelika, alumijuma,bakra i sl.) veoma je bitno da za kontinuiran rad imaju potrebne količine sekundarne sirovine ujednačenog kvaliteta (prema kapacitetu topionice i zahtjevima tržišta). Odgovarajuća količinai kvalitet sekundarne sirovine potencijalno smanjuje troškove prerađivaća a neposredno utiče i na povečanje otkupne cijene sekundarne sirovine.

Zašto je važno sakupljati i reciklirati sekundarne sirovine?
Sakupljanje i recikaža sekundarnih sirovina smanjuje onečišćenje životne okoline zbod direktnog odlaganja ali radi manjeg oničešćenja proizvodnjom iz sekundarne sirovine a ne iz ruda, drveta, nafte itd. Ako se ima u vidu da svaki nastali proizvod ima svoj vijek upotrebe i da na kraju vijeka upotrebe dotrajali proizvod treba kroz reciklažu dovesti u sekundarnu sirovinu a daljom preradom i u baznu sirovinu, cjelokupni proces razgradnje proizvoda isteklog vijeka upotrebe može se posmatrati kao obrnuti proces nastanka proizvoda sa sličnim ekonomskim značajem kao i proizvodnja novog proizvoda.

Kako se vrši prijem elektro i elektronskog otpada?
Prijem elektro i elektronskog otpada vrši se shodno dozvoli za upravljanje otpadom kojom su određene vrste i količine takvog otpada. Za prijem svake pojedinačne količine elektro i elektronskog otpada molimo da kontaktirate „Tuzlamet“ d.o.o. putem telefona 035 574 443, 061 681 840  ili e-mail tuzlamet@bih.net.ba, info@tuzlamet.com

Kako se određuje cijena elektro i elektronskog otpada?
Cijena elektro i elektronskog otpada određuje se shodno vrijednosti sekundarne sirovine i onečišćenja koja predmetni otpad sadrži.